rodo

Klauzula informacyjna

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1.    Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana/Panią będącego/będącą Podmiotem danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie ul. Łowicka 74 95-015 Głowno. sekretariat@sds.glowno.pl
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: kontakt@iszd.pl
3.    Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie na podstawie udzielonej zgody.
4.    Dane osobowe mogą zostaną udostępnione instytucjom i urzędom na mocy obowiązującego prawa oraz w celach wypełnienia obowiązków ustawowo nałożonych na instytucje.
5.    Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej  
6.    Dane osób przechowywane będą przez okres wskazany przez prawo lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie.
7.    Przysługuje Panu /Pani prawo do:
a)    dostępu do swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych,
c)    przeniesienia swoich danych,
d)    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, Ul Stawki 2, Warszawa
8.    Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora.
9.    Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
10.     Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne w innych przypadkach jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w zajęciach ŚDS zgodnie z i na podstawie przepisów prawa:
- Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz 1508 i 1693 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238 poz. 1586 z późn. zm.).
11.    Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.