Nasza oferta

Jesteśmy po to aby pomagać.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie jest placówką wspierającą osoby pełnoletnie z zaburzeniami psychicznymi w celu zwiększenia ich zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Ośrodek działalność rozpoczął 17 grudnia 2001 roku pod egidą Stowarzyszenia „Pomoc rodzinie”. 1 maja 2005 roku wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 1 stycznia 2012 roku jest samodzielną jednostką i funkcjonuje jako „Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie”.
Naszą misją jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku społecznym.

W Domu prowadzone są zajęcia związane z okolicznościowymi świętami, wydarzeniami politycznymi, rocznicami, co pozwala na lepsze i pełniejsze funkcjonowanie uczestników w życiu społecznym.Każdego roku organizowany jest Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj serca w twardy głaz...".

Ważna podkreślenia jest panująca w Domu atmosfera życzliwości i otwartości.

Jeżeli jesteś osobą, która doświadcza choroby psychicznej, leczysz się z powodu zaburzeń psychicznych/neurologicznych, czujesz się samotna/y, brak Ci motywacji i pewności siebie lub masz wśród swoich najbliższych taka osobę - zapraszamy, przyjdź !

Jak starać się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie

Uczestnikami Domu mogą być osoby pełnoletnie przewlekle chore psychicznie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie lub jej opiekun:
1. Nawiązuje kontakt telefoniczny bądź osobisty z kierownikiem Domu w celu poznania oferty Domu oraz wymogów koniecznych do przyjęcia.
Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik wskazany przez kierownika Domu przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania Domu oraz zapoznaje się z sytuacją życiową kandydata na uczestnika.
2. Składa wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej:
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie,
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie,
 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.
Do wniosku należy dołączyć:
 zaświadczenie lekarza psychiatry bądź neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 orzeczenie niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Po złożeniu wniosku do ośrodka pomocy społecznej, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata.
Termin przyjęcia do Domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osoba kierowaną lub jej opiekunem.
Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję o skierowanie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu niezbędnego do jego realizacji.